luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(Root) 2009119_5097.jpg

ตามรอยธรรมย้ำรอยครู
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

จากที่กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ ได้จัดทำหนังสือรวมธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ในเล่มก่อน ๆ ที่ผ่านมา เช่น “ไตรรัตน์” “นพรัตน์” “พระผู้จุดประทีปในดวงใจ” “รวมใจ” และ “๑๐๑ ปี หลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ”

มาบัดนี้ ธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อให้เป็นธรรมสมบัติแทนองค์หลวงปู่ที่สมบูรณ์ที่สุดตามกำลังสติปัญญาของคณะผู้จัดทำ ภายใต้ชื่อ “ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”  

ในการเผยแพร่ธรรมคำสอนของหลวงปู่นั้น ที่ผ่านมาทุกครั้ง คณะผู้จัดทำพยายามที่จะคงคำพูดของหลวงปู่ไว้ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้อ่าน โดยอาศัยหลักการดังนี้  
1. ถ่ายทอดคำสอนของหลวงปู่โดยระมัดระวังไม่นำคำพูดของตนเองไปปะปนเป็นคำพูดของหลวงปู่
2. ถ่ายทอดคำสอนของหลวงปู่เฉพาะจากที่ได้ยินได้ฟังมาโดยตรง หลีกเลี่ยงคำพูดของหลวงปู่จากแหล่งที่น่าเชื่อถือน้อย เช่น ฟังต่อ ๆ กันมาหลายชั้น หรือจากทางนิมิตใด ๆ
3. เผยแพร่เฉพาะคำสอนหรือเรื่องราวที่เป็นสาธารณธรรม หลีกเลี่ยงเรื่องราวลี้ลับหรือคำสอนเฉพาะตัว ชนิดที่เป็น “อสาธารณธรรม”

เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของบทเรียบเรียงแต่ละเรื่อง คณะผู้จัดทำใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าบทเรียบเรียงในส่วนของคุณเมธา พรพิพัฒน์ไพศาล ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาส่วนใหญ่นั้น จะไม่มีการลงชื่อที่ตอนท้ายเรื่อง ยกเว้นบทเรียบเรียงของผู้อื่นที่มิใช่คุณเมธาฯ  

คณะผู้จัดทำ ตระหนักดีถึงความเป็นผู้มีสติปัญญาน้อย แต่ด้วยต้องการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักอย่างสูง ด้วยการประกาศคุณธรรมความดีงามของท่าน พร้อม ๆ กับการเผยแพร่ธรรมคำสอนของหลวงปู่ให้กว้างไกลเท่าที่จะทำได้ จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่คำสอนของท่านดังที่เห็นอยู่นี้  
หากมีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามธรรม คณะผู้จัดทำต้องกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยและองค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งกราบขออภัยท่านผู้รู้ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

จากใจคนทำหนังสือ...กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
มาฆบูชา ๒๕๕๑

Download PDF

1. ประวัติหลวงปู่

2. คติธรรมหลวงปู่

3. คำอาราธนากรรมฐาน


 


พ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ นับตั้งแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ปวงชนคนไทยทุกหมู่เหล่า สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
        พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ  ล้วนเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความคิด และปรัชญาอันเป็นสารัตถประโยชน์อย่างดียิ่ง ดังนั้น เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙  กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแบบอย่างและเป็นขวัญกำลังใจทั้งในการดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางในการทำงานแก่ผู้สนใจโดยทั่วกัน และด้วยเหตุที่พระองค์ทรงผ่านการเสด็จบรรพชาอุปสมบทมาแล้ว พระองค์จึงอยู่ในฐานะทั้งพ่อหลวง และหลวงพ่อ ของแผ่นดิน 
 
     กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ

Download PDF

(ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวม)

 

 

(Root) 2009119_50975.jpgOnline: 20 Visits: 16,777,220 Today: 810 PageView/Month: 43,124