luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(gallery) 201016_75800.jpg

๑. หนังสือไตรรัตน์

จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๓๐ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม นับเป็นหนังสือเล่มแรกที่บันทึกคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ โดย คุณเมธา พรพิพัฒน์ไพศาล เมื่อครั้งเป็นประธานชุมนุมพุทธฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กราบขออนุญาตนำธรรมะที่หลวงปู่สอนและคุณเมธา บันทึกไว้มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ท่านอนุญาตโดยตอบว่า "ถ้าพระมหาบัวไม่ได้บันทึกคำสอนหลวงปู่มั่นไว้ พวกแกก็คงไม่ได้อ่านกัน" คุณเมธา เป็นผู้หาทุนมาจัดพิมพ์หนังสือจนสำเร็จ สำหรับเนื้อหาในครั้งนั้น อาจารย์ศุภรัตน์ แสงจันทร์ ได้กรุณาส่งบันทึกคำสอนของหลวงปู่มาลงพิมพ์รวมกับบันทึกคำสอนที่คุณเมธา และเพื่อนๆ ศิษย์หลวงปู่ได้ช่วยกันบันทึกไว้

(gallery) 201016_75922.jpg

๒. หนังสือนพรัตน์ 


จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๓๑ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษาหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ  โดยเป็นการต่อยอดจากหนังสือ ไตรรัตน์ โดยครั้งนี้ นอกจากข้อธรรมของหลวงปู่ที่คุณเมธา เรียบเรียงไว้เดิมกับที่เรียงเพิ่มเติมขึ้นใหม่แล้ว ก็ยังมีข้อเขียนจากเพื่อนๆ ชุมนุมพุทธฯ มธ. และลูกศิษย์ท่านอื่นส่งมาร่วมด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ อาจารย์ศุภรัตน์ แสงจันทร์ ก็ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลส่งมาร่วมพิมพ์ด้วย อาทิ พิธีสร้างพระกลางลาน และการเกิดธรรมธาตุ เป็นต้น

(gallery) 201016_75962.jpg

๓. หนังสือพระผู้จุดประทีปในดวงใจ 


จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๓๔ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม  โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากหนังสือ นพรัตน์ เพื่อใช้เป็นหนังสือแจกผู้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดู่ (หลวงปู่มรณภาพเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๓ และทางวัดตั้งศพจัดงานสวดพระอภิธรรมถวายท่านทุกคืน กระทั่งจัดงานพระราชทานเพลิงศพฯ เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๔)


 

(gallery) 201016_76026.jpg

๔. หนังสือรวมใจ

จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๔๑ (มีนาคม) จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม เป็นเนื้อหาใหม่ทั้งหมด จำนวน ๕๓ เรื่อง โดย คุณเมธา เป็นผู้เขียนหลัก

(gallery) 201016_76080.jpg


๕. หนังสือพรหมปัญโญบูชา 


จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๔๑ (สิงหาคม) จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม เป็นหนังสือที่รวมเนื้อหาเดิม (จากหนังสือ พระผู้จุดประทีปในดวงใจ : ๔๗ เรื่อง และจากหนังสือรวมใจ : ๔๙ เรื่อง เฉพาะในส่วนเนื้อหาที่ คุณเมธา และเพื่อนๆ ชุมนุมพุทธฯ มธ. เป็นผู้เรียบเรียงไว้เท่านั้น) มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน

(gallery) 201016_76167.jpg

๖. หนังสือพรหมปัญโญอนุสรณ์ 

จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๔๕ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม  โดยใช้ต้นฉบับจากหนังสือพรหมปัญโญบูชาทั้งหมด  เพื่อใช้สำหรับแจกในงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แต่เนื่องจากงานพิธีได้เลื่อนออกไป ทางวัดสะแกจึงได้นำหนังสือนี้ออกมาจำหน่ายแทน


(gallery) 201016_76234.jpg

๗. หนังสือ ๑๐๑ ปี หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๔๘ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม  ใช้ในโอกาสเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมบันทึกธรรมคำสอนของหลวงปู่จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ เรื่อง

(gallery) 201016_76289.jpg

๘. หนังสือตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จัดพิมพ์เมื่อปี พ.. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ได้มีการเรียบเรียงเรื่องใหม่ ๆ ขึ้นประมาณ ๕๐ เรื่อง เพื่อจะให้เป็นหนังสือที่รวมคำสอนครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ  รวมทั้งเจตนาจะให้เป็นฉบับมาตรฐานเพื่อการจัดพิมพ์เพิ่มเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ให้กว้างขวางออกไปให้มากที่สุด

Online: 19 Visits: 16,686,180 Today: 990 PageView/Month: 67,712