luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์   (Read: 30929 times - Reply: 21 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
« Thread Started on 10/5/2556 22:45:00 IP : 27.145.188.119 »
 

สำหรับผู้ที่ทันสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิต จะทราบดีว่าหลวงปู่ไม่เคยจำหน่ายวัตถุมงคลเลย ท่านมีแต่แจกฟรี บางทียกมาเป็นถาด ๆ ให้เลือกเอาตามชอบใจ ท่านใช้วัตถุมงคลเป็นเครื่องเสริมกำลังใจลูกศิษย์ให้ฝึกฝนตนในทางศีล ภาวนา บางครั้งเมื่อรับองค์พระจากท่านไปแล้วก็ให้กำนั่งสมาธิต่อหน้าท่านเลยก็มี 

ปฏิปทาของหลวงปู่ในการแจกวัตถุมงคลโดยไม่คิดมูลค่านั้น เป็นไปตามแบบอย่างครูบาอาจารย์ในอดีต  ซึ่งในอดีตนั้น ชาวพุทธนิยมสร้างวัตถุมงคลแล้วฝังกรุไว้ตามวัดวา ด้วยเชื่อว่าเมื่อสิ้นพระพุทธศาสนาแล้ว กรุเหล่านี้ก็คงต้องถูกเปิดเผย (กรุแตก) ตามหลักอนิจจัง เข้าสักวันหนึ่ง เมื่อนั้น ก็จะได้ทราบว่า ณ ดินแดนแห่งนี้ พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองมาแต่อดีต อันจะเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บ้าง แม้เหลือเพียงรูปสัญลักษณ์ก็ยังดี

ทีนี้ บางที อนิจจังมันก็รวดเร็วเกินคาด กรุพระดันมาแตกเสียตั้งแต่ยังไม่สิ้นพระศาสนา ผลก็คือ มีการนำพระกรุ (แตก) มาแจกจ่ายให้กับพระ เณร และฆราวาสญาติโยม ทีแรก ๆ ก็ไม่มีการคิดมูลค่าหรือราคาแต่อย่างใดเพราะความที่มีมาก  พระกรุแตกในยุคแรก ๆ นั้น มีจำนวนมากมาย เล่ากันว่า มากถึงขนาดมีสามเณรไปหอบพระกรุแตกเพื่อนำไปขว้างเล่นตามแม่น้ำลำคลอง มาภายหลังที่มีผู้จดจำเรื่องราวได้ ก็ได้มีการขุดค้นในตอนฤดูกาลที่น้ำในลำคลองค่อนข้างแห้ง จนได้พบองค์พระที่ยังสมบูรณ์จำนวนหลายองค์ อย่างนี้ก็มี

ครั้น พระกรุแตกเหล่านี้มีจำนวนลดลง ไม่พอที่จะแจกจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยดังแต่ก่อน พระอุปัฌชาย์ (เจ้าอาวาสวัดที่เก็บรักษาพระกรุแตกเอาไว้) มักนำมามอบให้พระที่สิกขาลาเพศออกไป หรือไม่ก็มอบให้โยมลูกศิษย์ที่ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยไปในที่ไกล ๆ  ในอีกด้านหนึ่ง บรรดาบุพการี ก่อนสิ้นใจ ก็มักนำวัตถุมงคลที่เก็บรักษาไว้ มามอบให้ลูกหลานเพื่อคุ้มครองรักษา เป็นดุจวัตถุล้ำค่าที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนเกิดเป็นค่านิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติสืบ ๆ กันมา โดยใช้วัตถุมงคลดังกล่าวเป็นกำลังใจว่ามีบารมีพระคุ้มครองรักษาผู้ที่บูชา อีกทั้งยังเป็นเครื่องช่วยกระหนาบผู้บูชาให้อยู่ในศีลในธรรม อันเป็นเงื่อนไขของการบูชาวัตถุมงคลเหล่านั้น

การที่พระเครื่องไม่ว่าจะมาจากกรุแตกหรือเป็นพระที่สร้างขึ้นใหม่ ถูกเรียกรวม ๆ ว่าเป็น วัตถุมงคล ก็เพราะเป็นสื่อเชื่อมโยงไปหา ธรรม หาความดีงาม ดังที่สอนต่อ ๆ กันมาว่า ผู้ที่บูชาวัตถุมงคล จะได้รับการปกปักษ์รักษาก็ต่อเมื่อไม่ไปประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย มีการผิดศีล ๕  มิเช่นนั้น พระเครื่องจะไม่คุ้มครอง เป็นต้น

เมื่อวัตถุมงคลถูกใช้เป็นมรดกล้ำค่าจากครูอาจารย์สู่ศิษย์ จากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลาน ดังนั้น วัตถุมงคลจึงกลายเป็นสื่อหรือเครื่องระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอุปัฌชาย์อาจารย์ รวมทั้งบุพการี ปู่ย่าตายาย ไปพร้อมกัน อันนี้ ถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเหลือหลาย เพราะวัตถุชิ้นเล็ก ๆ สามารถใช้เป็นสื่อเชื่อมโยงไปยังบุคคลและสิ่งดีงามได้ตั้งมากมาย    

หากพระเครื่องพระบูชามีแต่การเชื่อมโยงไปหา เงิน อย่างเดียว ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมงคลที่ตรงไหน นอกจากจะเครื่องประกอบการหาอยู่หากินของบางหมู่บางคณะ บนศรัทธาของผู้ไม่รู้ บูชาแล้วก็ไม่ได้มีการโยงไปหาธรรมหรือหาการฝึกฝนอบรมตนให้มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่อย่างใดเลย

กลับมาเรื่องพระกรุแตก  พระกรุแตกตามวัดวา เมื่อถูกแจกจ่ายจนมีปริมาณลดลง ๆ ทีนี้ก็ต้องมีการเลือกผู้รับมากขึ้น จึงมีพัฒนาการ (การแจกจ่ายวัตถุมงคล) ว่าผู้รับควรเป็นผู้ที่มีอุปการะกับทางวัดจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้มีอุปการะก็คือผู้ที่บริจาคให้วัดนั่นเอง การตั้งค่าตั้งราคาจึงค่อย ๆ  เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน สุดท้ายเมื่อพระกรุหมด ไม่พอแจก ก็มีการสร้างขึ้นเพื่อการจำหน่ายโดยตรง นี้เป็นพัฒนาการจากของแจกฟรีที่โยงหาสิ่งดีงามมาเป็นวัตถุหรือสินค้าซื้อขายเพื่อการหาอยู่หากิน พระอยากได้ลาภสักการะจากโยมก็มุ่งผลิตมาจำหน่ายผ่านการโฆษณาว่าบูชาแล้วรวย ๆ ๆ ๆ แทนที่พระจะทำให้โยมห่างจากวัตถุนิยมมาหาคุณค่าชีวิตของความพอเพียง พระกลับเสริมความหลงให้โยม ทำโลกที่ร้อนด้วยโกรธ โลภ หลง อยู่แล้ว ให้ร้อนยิ่งขึ้นไปอีก คนที่ตกเป็นเหยื่อก็ต้องจองพระ ชำระเงินกันไม่รู้จักจบจักสิ้น  ต่างคนต่างเอาวัตถุมาอวดข่มกันไปมา วนเวียนอยู่อย่างนี้  วัตถุมงคลหรือพระเครื่องก็กลายเป็นสินค้าโดยสมบูรณ์เพราะมีการตีค่าตีราคา พร้อมกับมีการวางกลยุทธ์การตลาด ขยายช่องทางการจำหน่าย มีโปรโมชันให้ตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งการหาผู้สนับสนุนหรือผู้ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ พอผลิตภัณฑ์อันหนึ่งดับไป ก็สรรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา บรรดานักบริโภคนิยมก็ตกเป็นเหยื่อหมดเงินหมดทอง พร้อมกับการถูกมอมเมาในเรื่องปาฏิหาริย์และปุญญาภิสังขาร (คือหลงบุญ หลงสวรรค์ หลงทิพยสมบัติ ที่เขานำมาหลอกล่อ)    

เป็นการยากยิ่งที่จะหาพระภิกษุที่จะรักษาปฏิปทาตามอย่างโบราณาจารย์เฉกเช่นหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ที่ไม่เคยดึงวัตถุมงคลลงมาเป็นสินค้า ตรงกันข้าม กลับเน้นย้ำความเป็นวัตถุมงคลด้วยการเชื่อมโยงไปหาธรรม โยงไปหาการปฏิบัติภาวนาเพื่อการเข้าถึงพระเก่าพระแท้ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด เพราะช่วยให้พบสมณะภายใน ได้ชำระใจเจ้าของให้ใกล้ “จิตเกษม” ตามกำลังศรัทธา ความเพียร และปัญญา

พรรณนามาก็ด้วยหวังว่าสมาชิกในบ้านหลวงปู่อมยิ้ม รวมทั้งผู้ที่เข้ามาอ่านทุกท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคณะที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการสร้างกระแสอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ผนวกกับการเชื่อมโยงให้เข้าใจผิด ๆ ว่าเป็นปฏิปทาหรือคำสอนของหลวงปู่ดู่ ซึ่งถือเป็นความไม่เคารพและไม่ซื่อตรงต่อองค์หลวงปู่อย่างยิ่ง

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
จำนวนข้อความทั้งหมด:  8
1
แสดงความคิดเห็น
วิษณุ

Posts: 0 topics
Joined: 1/12/2554

ความคิดเห็นที่ 1  « on 11/5/2556 5:42:00 IP : 182.53.100.196 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 
ความรักของพี่พรสิทธิ์ พี่เมธา ที่มีต่อหลวงปู่ไม่มี ประมาณจริงๆคำบรรยายบ่งบอกถึงความรู้สึกภาย ในใจ ได้เป็นอย่างดี สาธุ อนุโมทนามิ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
DRAGON

Posts: 3 topics
Joined: 20/5/2554

ความคิดเห็นที่ 2  « on 11/5/2556 6:13:00 IP : 115.87.130.250 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 
ขอบคุณครับ ที่พีสิทธิ์ได้ให้ข้อคิดในการบูชาวัตถุมงคล ปัจจุบันมีแต่เรื่องวัตถุนิยมมากมาย วัตถุมงคลก็เป็นวัตถุนิยมของคนบางหมู่ไปแล้ว ทำให้ต้องกลับมาถามตัวเองว่า "วัตถุมงคล มงคลที่ตรงไหน"
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 11/5/2556 6:39:00 IP : 27.145.188.119 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 

คุณวิษณุ คุณ DRAGON และเพื่อน ๆ ครับ เดี๋ยวนี้น่าเห็นใจผู้ไม่รู้จริง ๆ การสร้างวัตถุมงคลต่าง ๆ ล้วนมุ่งไปที่รายได้มากกว่าการสืบอายุพระพุทธศาสนาหรือเพื่อเป็นพุทธานุสสติอย่างสมัยก่อน ชื่อรุ่นและการพรรณนาอานุภาพของวัตถุมงคลก็ล้วนมอมเมาผู้คนให้ลุ่มหลง

รู้สึกอยู่เสมอว่าทุกดวงใจที่มีศรัทธาในหลวงปู่นั้นควรได้รับการส่งเสริมบำรุงรักษาให้มีโอกาสเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามแนวปฏิปทาและคำสอนของหลวงปู่ ดวงใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเป็นสิ่งมีคุณค่าเกินกว่าจะมากลายเป็น "เหยื่อ" ให้ต้องเสียทั้งทรัพย์ รวมทั้งถูกปลูกฝังให้เกิดทิฏฐิผิด ๆ แต่สำคัญมั่นหมายว่านั่นคือการดำเนินตามปฏิปทาของหลวงปู่ที่ตนนับถือ (ทั้ง ๆ ที่ตรงกันข้าม) ที่สำคัญที่สุดคือการเสียเวลาอันมีค่ายิ่งไปอย่างน่าเสียดาย

 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
DRAGON

Posts: 3 topics
Joined: 20/5/2554

ความคิดเห็นที่ 4  « on 11/5/2556 10:28:00 IP : 115.87.130.250 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 
พระที่มีวัตถุประสงค์สร้างเพื่อระลึกถึงพระพุทธศาสนา และเก็บไว้ตามกรุ เมื่อกรุแตก ส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบขุด ผู้คนนำมาบูชา. จะเป็นมงคลแก่ผู้นำไปบูชาหรือไม่ครับ. .... แต่ เอ. มีอะไรสะกิดใจพี่สิทธิ์หรือเปล่าครับ. ถึงได้ตั้งกระทู้หัวข้อนี้
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Jirasak

Posts: 0 topics
Joined: 1/4/2553

ความคิดเห็นที่ 5  « on 11/5/2556 17:19:00 IP : 223.206.118.127 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 

ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ

สะท้อนตัวสะท้อนใจมากครับ

เมื่อไหร่น้อ จะหมดความอยากได้ อยากมี สักที

คงต้องสร้าง รุ่น หมดอยาก องค์เดียวจบ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
พอเพียง

Posts: 0 topics
Joined: 8/8/2555

ความคิดเห็นที่ 6  « on 15/5/2556 20:46:00 IP : 125.27.28.154 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจพระเครื่องของหลวงปู่มาก เห็นรุ่นไหนของหลวงปู่ ผมก็จะเช่ามาครับ แต่พอนานวันเข้า ผมก็ได้เรียนรู้ว่าการปฎิบัติธรรมนั้น ไม่ใช่ว่ามีวัตถุมงคลแล้วจะคุ้มครอง แคล้วคลาด และจะร่ำรวยเลยครับ แต่การปฎิบัตินั้นจะทำให้เรา สติ สามารถทำให้เรารู้และเตือนตัวเองครับ ขอกราบขอบคุณมากนะครับ 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 7  « on 15/5/2556 21:44:00 IP : 27.145.188.119 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 

อนุโมทนากับคุณพอเพียงด้วยครับ ในที่สุดจากวัตถุมงคลก็โยงเข้าสู่ธรรม สมเจตนารมณ์ของผู้สร้าง

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
DRAGON

Posts: 3 topics
Joined: 20/5/2554

ความคิดเห็นที่ 8  « on 20/5/2560 22:26:00 IP : 27.145.131.233 »   
Re: วัตถุมงคล วัตถุพาณิชย์
 

ขอบคุณพี่คนแถวหลัง มากครับ

เป็นคำถามที่ถามไว้นานมาก

นานจนผู้ถามลืมไปแล้ว

แต่พี่กรุณาหาคำตอบมาให้

ทำให้เข้าใจมากขึ้น

ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 8 Visits: 16,686,300 Today: 1,105 PageView/Month: 67,827