luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ถึง เป็น ได้  (Read: 67715 times - Reply: 31 comments)   
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ถึง เป็น ได้
« Thread Started on 8/11/2557 16:32:00 IP : 27.130.228.165 »
 

ารปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามที่หลวงปู่ดู่สอนนั้น
ท่านให้ข้อสังเกตแก่ศิษย์ถึงความก้าวหน้า
3 ขั้น คือ ถึง เป็น ได้


ถึง  หมายถึง  จิตเข้าถึงไตรสรณาคมณ์ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
                 เป็นที่ระลึกนึกถึง และเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

เป็น หมายถึง  จิตเข้าใจในธรรมและนำมาปฏิบัติจนมีอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์
                 มีญาณทัศนะที่หลวงปู่เรียกว่า ตัวรู้ ตัวเห็น ที่ถูกต้อง
                 เป็นธรรม ไม่ผิดเพี้ยน วิปลาสคลาดเคลื่อน

ได้ หมายถึง  จิตได้รับผลของการปฏิบัติ คือมรรคผลตั้งแต่ภูมิธรรม
                พระโสดาบันขึ้นไป

คำว่า "ถึง เป็น ได้" ที่หลวงปู่ท่านสอนไว้นี้
ยังมีอย่างหยาบ กลาง ละเอียด
หรือที่ท่านเรียกว่าขั้น ตรี โท เอก แบ่งย่อยออกไป เช่น

"เป็น" อย่างหยาบคือมีตัวรู้แต่ไม่เห็น อย่างกลางคือทั้งรู้และเห็น
อย่างละเอียดคือทั้งรู้และเห็นเป็นปกติ จิตเป็นสัมมาทิฏฐิถึง
โคตรภูญาณ กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคล

"ได้" อย่างหยาบคือได้ภูมิธรรมขั้นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
อย่างกลางคือพระอนาคามี อย่างละเอียดคือพระอรหันต์ สามารถ
ปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริง

จากหนังสือ ตามรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
เรื่อง ถึง เป็น ได้ หน้า 134
ผู้เขียน เมธา พรพิพัฒน์ไพศาล
 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ถึง เป็น ได้
จำนวนข้อความทั้งหมด:  18
1
2
>
แสดงความคิดเห็น
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 8/11/2557 21:04:00 IP : 27.130.228.165 »     Edit Topic
Re: ถึง เป็น ได้
 

คำภาวนาไตรสรณาคมณ์ที่หลวงปู่ดู่สอนนั้น

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สรณะ = ที่พึ่ง ที่ระลึก
ที่พึ่ง = พึ่งได้ ฝากชีวิตได้ ฝากเป็นฝากตายได้จริงๆ
ที่ระลึก = ให้นึกถึงบ่อย ๆ

ส่วนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
รัตนตรัยนั้น ตรัย = 3
รัตนะ = ยินดี
เวลาที่เราภาวนา หรือระลึกถึงพระรัตนตรัย
ให้รู้สึกยินดี ไม่ใช่ให้อยากได้ (หรืออยากมี อยากเป็น)
แต่หากเกิดความอยาก (เช่นอยากเห็นนิมิต เห็นเทวดา ฯลฯ)

หลวงปู่ท่านว่า
"ทำจนหายอยากนั่นแหละ
  ข้าล่ะ ทำมาห้าสิบปีแล้ว"

 

Smiley Smiley Smiley

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 8/11/2557 21:22:00 IP : 27.130.228.165 »     Edit Topic
Re: ถึง เป็น ได้
 

นอกจากไตรสรณาคมณ์ที่หลวงปู่ให้ภาวนาเป็นประจำแล้ว
คำที่ท่านบอกให้เรานึกถึงบ่อยๆ ก็คือคำว่า "แก่ เจ็บ ตาย"

ลวงปู่ท่านสอนว่า ...

"แก่ เจ็บ ตาย ที่เราเห็นกันนี่
 ตาเห็น เห็นเด็กเล็ก เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย
 ตามโรงพยาบาลนี่ ตาเรามองเห็น
 พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ท่านเห็นด้วยจิต ใช้จิตเห็น
 เห็นทุกข์ เห็นภัยที่จะตามมา
 จะป้องกัน จะแก้ไขยังไง ท่านเห็นอย่างนี้
 ท่านถึงหนีออกมาได้
 ใช้จิตเห็น ไม่ได้ใช้ตาเห็น"

 

บันทึกไว้โดย คุณเมธา พรพิพัฒน์ไพศาล

 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 8/11/2557 22:01:00 IP : 27.130.228.165 »     Edit Topic
Re: ถึง เป็น ได้
 

อเล่าเหตุการณ์เรื่อง "ตัวรู้ ตัวเห็น"
เพื่อให้ศิษย์หลวงปู่และผู้อ่านพอเห็นภาพตามได้
เรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณ 30 ปี มาแล้ว
ผู้เขียนอยู่ในเหตุการณ์และขออนุญาตหลวงปู่
บันทึกเทปเสียงบทสนทนาไว้
ตอนแรกหลวงปู่ท่านจะไม่อนุญาตให้บันทึกเทป
ท่านว่า "อัดไปทำไม ข้าก็พูดเละๆ เทะๆ"
ผู้เขียนกราบเรียนท่านว่า
ขออนุญาตเอาไว้ฟังวันหลังครับ

ทสนทนาที่สำคัญตอนหนึ่งระหว่าง
หลวงปู่กับ คุณสุนันทา นาคสมภพ (คุณอู๊ด)
ประมาณตอนกลางม้วนเทป

หลวงปู่
ท่านพูดว่า
"ถ้าแกตาเห็น ...
  แกนึกถึงข้า 7 วัน ละก็
  ถ้าไม่ไป(หาแก) ก็กลับมาด่า(ข้าได้)
  ... ข้าจะไปยืนหัวร่อ แหะๆ!!!"


สังเกตคำว่า "เห็น" ที่หลวงปู่พูดถึงนี้
หากเทียบกับคำว่า "ถึง เป็น ได้" แล้ว
นั่นหมายถึงศิษย์คนนั้นจะต้องเจริญสติ
ฝีกสมาธิภาวนาได้อย่างน้อยถึงขั้น "ทำเป็น"
จึงจะสามารถมองเห็นท่านด้วย "ตาใน"
หรือทิพยจักขุญาณได้นั่นเอง

ศิษย์หลวงปู่หรือผู้ที่ทำเป็นทำเห็นแล้ว
ต่างรู้ดีว่าไม่ต้องให้ถึง 7 วันหรอก
แค่นึกถึงท่านวันแรก ท่านก็มาแล้ว
ผู้เขียนขอเป็นพยานให้หลวงปู่
เป็นโชคดีที่ได้มาพบท่านกราบท่านแล้ว
หลวงปู่ท่านมีอารมณ์ขันจริงๆ!!!

               Smiley Smiley Smiley

บันทึกไว้โดย คุณเมธา พรพิพัฒน์ไพศาล

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
พุทธธิดา

Posts: 3 topics
Joined: 21/6/2555

ความคิดเห็นที่ 4  « on 9/11/2557 7:16:00 IP : 101.51.78.221 »   
Re: ถึง เป็น ได้
 

สาธุ _/l\_

 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 5  « on 9/11/2557 10:27:00 IP : 171.7.160.59 »     Edit Topic
Re: ถึง เป็น ได้
 

อบ DRAGON ว่า ถึงไตรสรณาคมณ์
อย่างหยาบ กลาง ละเอียด นี่เป็นยังไง???

ไม่เอาตำรามากาง นึกดูง่ายๆ อย่างนี้ เช่น

ถึง = เพื่อนชวนมากราบหลวงปู่ มาตามเพื่อน ไม่ได้ตั้งใจมาเอง
        หลวงปู่ให้ศีลให้พร ก็พนมมือรับไตรสรณาคมณ์จากท่าน
        ปากก็ว่าตามท่านไปเป็นนกแก้วนกขุนทอง ...
        พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ... ไม่ได้เกิดจากจิตตัวเองที่อยากมาวัด
        และการกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากจิตตัวเองที่เลื่อมใส แต่ก็ไม่ลบหลู่
        รู้ว่าดี มาถึงวัดสะแกแล้ว มากราบหลวงปู่ดู่แล้ว รับศีลแล้ว ฯลฯ
        อย่างนี้เรียกว่า "เข้าถึงไตรสรณาคมณ์ อย่างหยาบ"

        อย่างกลาง คือ มีการแสดงออกครบทั้งกาย วาจา ใจ ประกาศ
        ด้วยตัวเองออกมา ไม่มีใครบังคับว่าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
        ถึงพระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เอ่ยไตรสรณาคมณ์ออกมา
        ที่สำคัญคือปากกับใจตรงกัน เกิดจากภายในจิตในใจของตน
        ถึงจะทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ขั้นนี้เปรียบเหมือนคนที่รู้ว่า
        การออกกำลังกายนี้ดี มีประโยชน์ พยายามทำอยู่ ทำบ้าง
        หยุดบ้าง เอาจริงบ้าง ไม่เอาจริงบ้าง แต่ก็ไม่เลิกทำ ผลก็เกิด
        ขึ้นบ้าง สุขภาพดีขึ้นบ้างตามควรแก่เหตุ

        ส่วนอย่างละเอียดของ "ถึง" ก็คือครบในอย่างกลางและมี
        เพิ่มเติมคือ
ออกกำลังกายจนเป็นนิสัย ไม่ต้องมีใครมาบอก
        มาบังคับ
เห็นประโยชน์ด้วยตนเอง มีวินัย ปฏิบัติได้สม่ำเสมอ
        จน
สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน การถึงไตรสรณาคมณ์
        ก็เช่นกัน เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยหัวใจ
        ไม่ใช่เฉพาะปาก จากนั้นคำพูดและการกระทำ ก็จะสอดคล้อง
        ตรงกัน จนเป็นปกตินิสัยของคนๆ นั้นทุกวัน ๆ

คำว่า "ถึงไตรสรณาคมณ์" ขั้นตรี โท เอก
ก็เป็นดังนี้ไม่มีในตำรา เอวัง ...

 

Smiley  Smiley  Smiley

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 6  « on 9/11/2557 12:26:00 IP : 171.7.160.59 »     Edit Topic
Re: ถึง เป็น ได้
 

องตอบแบบตามตำราดูบ้าง
หลวงปู่
ดู่ท่านเคยพูดถึง พระพุทธโฆษาจารย์ องค์ที่ท่านมาแปลลังกา
หลวงปู่เล่าว่าท่านเกิดมาช่วยพระศาสนา
ผู้เขียนจึงได้ไปสืบค้นดู พบว่าท่านรจนา พระคัมภีร์ปรมัตถโชติกา
ซึ่งเป็นการจำแนกแจกแจงพระสูตรในพระไตรปิฎก
และขยายความเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย
พระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎก โดยเฉพาะในขุททกนิกายนี้
เป็นที่รวมของหมวดธรรมย่อยๆ รวมทั้งเรื่องของ "สรณะ"
ศิษย์หลวงปู่และผู้สนใจ
สามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
ท่านอธิบายไว้อย่างชัดเจน

Smiley

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
DRAGON

Posts: 3 topics
Joined: 20/5/2554

ความคิดเห็นที่ 7  « on 9/11/2557 14:47:00 IP : 27.55.139.215 »   
Re: ถึง เป็น ได้
 
หมั่นทำเข้าไว้ หมั่นทำเข้าไว้ ... ขอบคุณพี่ Admin ที่ชี้แนะครับ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
ไก่ในสุ่ม

Posts: 2 topics
Joined: 6/11/2552

ความคิดเห็นที่ 8  « on 10/11/2557 21:40:00 IP : 171.7.22.228 »   
Re: ถึง เป็น ได้
 

ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมครับ

ถ้าไม่กางตำรา หากจะร่อน  "ถึง" จากหยาบให้เป็นละเอียด 

ควรจะเป็นเช่นไรครับ

ขอบพระคุณครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 9  « on 11/11/2557 0:13:00 IP : 27.130.216.102 »     Edit Topic
Re: ถึง เป็น ได้
 

ไก่ในสุ่มถามว่า ถ้าไม่กางตำรา
หากจะร่อน "ถึง" จากหยาบให้เป็นละเอียด
ควรจะเป็นเช่นไร?

พิจารณาดูจากที่หลวงปู่สอนไว้
ขอยืมบันทึกคุณเมธา มาเล่าสู่กันฟัง
(คุณเมธาเรียกหลวงปู่ว่า หลวงพ่อ)ศิษย์:     หลวงพ่อครับ ไตรสรณาคมณ์
            จากคนที่ไม่ถึงทำให้เป็นให้ถึงนี่ จะทำยังไงดีครับ
หลวงปู่:  เหมือนแกมีกระดาษเปล่า
            ข้าให้แกเขียนไตรสรณาคมณ์ลงไป
ศิษย์:     พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
            ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
            สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
หลวงปู่:  ทีแรกแกยังไม่รู้ความหมาย ไม่เข้าใจ
ศิษย์:     พอจะรู้ แต่ไม่แน่ใจครับ
หลวงปู่:  ครูบาอาจารย์แปลให้ฟัง ทีนี้พอจะเข้าใจ
            ปฏิบัติไป ๆ ทำตามท่านไป หนักเข้า ๆ
            เปลี่ยนจากกระดาษเป็นจิต
            แกเขียนไตรสรณาคมณ์ที่จิตแกเอง
ศิษย์:     จิตเขียนไตรสรณาคมณ์
หลวงปู่:   จิตถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
             ไม่เอาอย่างอื่น จนตายก็ไม่ไปนับถืออย่างอื่น
ศิษย์:     นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
            นึกบ่อย ๆ ระลึกบ่อย ๆ
หลวงปู่:  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
            ก็มีอยู่ในพระพุทธเจ้าองค์เดียวนั่นแหละ           
ศิษย์:     ต้องท่องไตรสรณาคมน์ตลอดเวลาหรือเปล่าครับ
หลวงปู่:  หลวงพ่อทวดท่านว่า ให้คุมจิตไว้
            จะทำอะไร ไปไหนมาไหน ยืนเดินนั่งนอน
            ท่านให้นึกถึงพระบ่อย ๆ
            เหมือนนึกถึงคนรัก นึกถึงแฟนนั่น!
ศิษย์:     ศีล ๕ ต้องรักษาให้ดี ใช่มั้ยครับ
หลวงปู่:  แกเชื่อจริง ศีลห้าก็เป็นของจริง
            ไม่เหมือนคนแถวนี้ ปากก็สมาทานศีลห้า
            พอลงจากกุฏิข้า ขึ้นศาลาก็เอาเหล้าเข้าปาก
            นี่! ยังเชื่อไม่จริง
ศิษย์:     ยังไม่เชื่อจริง ๆ
หลวงปู่:  ของจริงเขามีอยู่
              ใครเชื่อจริงทำจริง ก็จะเจอของจริง!!!

           
           
บันทึกโดย: คุณเมธา พรพิพัฒน์ไพศาล
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
วิษณุ

Posts: 0 topics
Joined: 1/12/2554

ความคิดเห็นที่ 10  « on 24/11/2557 19:42:00 IP : 182.53.96.140 »   
Re: ถึง เป็น ได้
 

จิตอยู่ตรงไหนของร่างกายครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
2
>
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 9 Visits: 16,686,090 Today: 894 PageView/Month: 67,616